Зелена Книга

Зелена Книга

30.12.2004г.

УТВЪРЖДАВАМ:
КМЕТ
НА ОБЩИНА ШУМЕН
ВЕСЕЛИН ЗЛАТЕВ

 

ЗЕЛЕНА КНИГА НА ОБЩИНА ШУМЕН

Уважаеми съграждани,

Пред вас е Зелена Книга на Община Шумен, в която Ви информираме за:

 • състоянието на околната среда в общината;
 • съществуващите проблеми;
 • набелязаните мерки за тяхното разрешаване.

Ръководството на община Шумен се обръща към вас:

 • граждани,
 • неправителствени организации,
 • местни институции,
 • и всички заинтересовани страни,

и Ви кани да изразите своите:

 • мнения,
 • предложения,
 • сигнали за проблеми,

на страниците на тази книга, като използвате:

 • Приложение 1 - за мнения;
 • Приложение 2 - за предложения;
 • Приложение 3 - за сигнали за проблеми.

или на Интернет-страницата на Община Шумен: www.shoumen.bg


Съдържание:

 1. Политика за управление на община Шумен
 2. Стратегическа цел, основни и конкретни цели на община Шумен по опазване на околната среда
 3. Приоритетни екологични насоки
 4. Реализация на екологични обекти и мероприятия
 5. Приложение 1 – за мнения
 6. Приложение 2 - за предложения
 7. Приложение 3 - за сигнали за проблеми

Община Шумен е първата българска община внедрила Интегрирана система за управление съобразно изискванията на международните стандарти:

 • ISO 9001:2000 за управление на качеството
 • ISO 14001 за управление на околната среда.

Ръководството, в лицето на Кмета на Община Шумен, официално декларира

 

ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ШУМЕН

като се ангажира да работи за:

Задоволяване на потребностите на гражданите и юридическите лица на територията на община Шумен чрез устойчив икономически разтеж, повишаване на конкурентноспособността на общинската икономика, подобряване качеството на административните услуги и качеството на живот на населението в условията на прозрачност, законосъобразност, ефективност и ефикасност в действията на свободна от корупция администрация и в съответствие с изискванията за непрекъснато подобряване на свързаните с околната среда обстоятелства и за предотвратяване на замърсяванията в Общината.

Ръководството на Община Шумен спазва всички закони и нормативни актове, свързани с опазването на околната среда и разпоредбите на българското законодателсто, касаещи дейността и местоположението на Общината.

Като държавен орган на местното самоуправление и местната администрация, Община Шумен с дейността си подкрепя Стратегията на Правителството на Република България за опазване на околна среда и постигане на устойчиво развитие.

 

Стратегическата цел на Община Шумен в областта на околната среда е да се ангажира и съдейства за опазване и предотвратяване на замърсяването на околната среда по всичките й компоненти и фактори на въздействие, за намаляване на риска за здравето на населението.

За ефективното провеждане на Политиката за управление общинското ръководство определи своите цели:

Основни цели: Въвеждане на енергоспестяващи и безотпадъчни технологии за постигане на екологичен и конкурентен ефект и осигуряване на достъп на гражданите до информация за състоянието на околната среда; Преструктуриране на производствата, замърсяващи околната среда и пречистването на битовите отпадъчни води, събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, изграждане на депо за твърди битови отпадъци.

Конкретните цели са базирани върху приоритетите на Община Шумен в областа на околната среда за следващите години, както и на формулираната визия за развитие на общината:

1. Подобряване качеството на атмосферния въздух в съответствие със стандартните норми:

1.1. Редуциране замърсяването на атмосферния въздух чрез намаляване на емисиите на вредни вещества от промишлеността, автомобилния транспорт и битовия сектор;

1.2. Намаляване на емисиите от оловни аерозоли, получени в резултат употребата на оловни бензини;

1.3. Усъвършенстване системата за мониторинг и контрол на околната среда;

1.4. Информираност на населението, повишаване на екологичната култура.

2. Подобряване на системата за управление на отпадъците:

2.1. Доизграждане на депото за твърди битови отпадъци;

2.2. Изграждане на система за събиране и обезвреждане на опасни отпадъци от хуманната и ветеринарна медицина;

2.3. Разработване на система за разделно събиране, рециклиране и повторна употреба на отпадъци;

2.4. Значително подобряване чистотата на населените места на територията на Община Шумен.

3. Въвеждане на политика за управление на околната среда интегрирана в дейностите на стопанските отрасли на местно ниво:

3.1. Разработване на система за екологична оценка и разрешителни за действащи предприятия;

3.2. Прилагане на превантивните инструменти за недопускане на замърсяване /ОВОС, Разрешителни режими, ISO 14000 и др./;

3.3. Развитие на екологично чистд земеделие и животновъдство;

3.4. Запазване на околната среда в натоварените туристически райони.

4. Осигуряване на необходимото количество и качество вода за населението и промишлеността:

4.1. Преодоляване недостига на питейна вода за някои селища на територията на Община Шумен;

4.2. Обхващане и пречистване на отпадните води от бита и промишлеността;

4.3. Формиране на съзнание и интерес за икономии на водни ресурси;

4.4. Запазване и подобряване качеството на подземните и повърхностните води.

5. Намаляване шумовото замърсяване:

5.1. Намаляване шумовото замърсяване в населените места от стопански обекти;

5.2. Намаляване шумовото замърсяване предизвикано от транспорта.

6. Опазване и подържане на богатото биологично разнообразие:

6.1. Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистемите в защитените територии;

6.2. Осигуряване на условия за устойчиво ползване на биологичните ресурси.

7. Участие на обществеността при решаване на проблемите на околната среда:

7.1. Повишаване на обществената култура и съзнание по проблемите на околната среда;

7.2. Привличане на обществеността в процеса на вземане на решения и съставяне на екологична политика.

8. Повишаване на екологичното образование на населението в т.ч. екологична култура, екологични знания, екологичното мислене и екологично оправдано поведение:

8.1. Създаване условия за включване на местното население в инициативи по опазване на околната реда;

8.2. Въвеждане на система за интегрирано екологично образование в предучилищните, училищните, средните и висши учебни заведения на територията на Община Шумен;

8.3. Запознаване на местното население с най-актуалните насоки в сферата на глобалната екология, социалната и приложна екология;

8.4. Координация и сътрудничество със секторите на образованието за въвеждане на адекватни педагогически технологии за осигуряване на системно екологично образование.

 

Приоритетните екологични насоки в Програмата за управление на околната среда в Община Шумен са свързани:

Водоснабдяване

Проблеми:

 • Независимо от високата степен на изграденост на водоснабдителната мрежа не е постигнато оптимално задоволяване на нуждите от питейна вода.
 • Недостатъчна е водообезпечеността на водоснабдителните системи.
 • Водопроводната мрежа е с намалена надеждност и влошени експлоатационни качества.
 • Недостатъчен е броят и обемът на резервоарите за отделните населени места за покриване на дневната неравномерност на консумацията - с. В. Друмев и с. Ветрище.
 • Има недостиг на питейна вода за селата Салманово, Струйно, Овчарово, Кладенец, Костена река, Ивански през летните месеци.

Насоки за развитие:

 • Изграждане на пречиствателна станция за питейните води на гр. Шумен.
 • Подмяна на магистралния водопровод от яз."Тича" до ПС 1300 - кв. Дивдядово.
 • Подмяна на водопроводната мрежа – реконструкция, модернизация и разширение в т.ч. допълнително водоснабдяване на с. Белокопитово, П.Волов и Градище от изградения през 1990 г. за целта дълбок сондаж.
 • Обезпечаване с достатъчно водни ресурси на изградените водоснабдителни системи чрез изграждане и регулиране на водите: намаляване на ползването на питейни води в промишлеността за сметка на увеличаване ползването на условно чисти води за промишлени нужди /затворени оборотни системи/.

Отпадъчни води

Проблеми:

 • Необходимо е по-ускорено изграждане на канализационни мрежи в населените места в общината;
 • Специално внимание е необходимо за изграждането, реконструкцията и модернизацията на канализационните мрежи за битови отпадъчни води в населените места, в близост до свлачищни райони;
 • Необходимо е да се намали заустването на непречистени отпадъчни води в повърхностните водоеми.

Насоки за развитие:

 • Развитие и модернизация на канализационната мрежа на гр. Шумен.
 • Изграждане на канална помпена станция за припомпване водите от кв. Дивдядово към ПСОВ и довеждащ колектор с дължина 5.6 км на стойност 806 хил. евро.
 • Реконструкция на канализационна мрежа – 7.2 км на стойност 3 360 х. Евро;
 • Изграждане на канализационна мрежа за отпадни води в по-големите населени места- с. Царев брод, с. Мадара, с. Ивански с. Дибич;
 • Повишаване ефективността на изградените канализационни мрежи, канални колектори и пречиствателна станция.

Градска пречиствателна станция за отпадъчни води

С реализирането на проектите за реконструкция, рехабилитация на каналната мрежа ще се обхванат 100 % от битовите отпадъчни води и съответно пречистени в новоизградената ПСОВ до степен удоволетворяваща напълно изискванията на Директивите на ЕС, отнасящи се към сектор "Води и Отпадъчни води". Досегашното негативно въздействие на потока от битови отпадъчни води в зоната на тяхното заустване р.Поройна, поречие на р. Голяма Камчия ще бъде сведено до минимум и напълно елиминирано; ще се подобрят санитарно хигиенните и екологични условия в района.

Отпадъци

Развитието на Община Шумен като промишлен, търговски, транспортен, туристически и административен център обуславя в основна степен значителните количества и видово разнообразие на формиращите се на територията отпадъци.

В съответствие с изискванията на чл.26 от Закона за опазване на околната среда и водите и чл.28 от Закона за управление на отпадъците е разработена "Общинска програма за управление на отпадъците 2000 –2004г."

Насоки за развитие:

Подобряване чистотата на населените места – проблема е изцяло от компетентността на местните органи на самоуправление. При изготвянето на общинската програма за управление на дейностите по отпадъците и общинската наредба за чистота на населените места се индентифицират и степенуват по приоритети конкретните проблеми, набелязани са и мерки за тяхното решаване в краткосрочен и дългосрочен план.

Разделно събиране и рециклиране на отпадъците – предвидено в Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ - внася яснота в прилагането на принципите на "споделена отговорност" и "отговорност на производителя", като се определят ангажиментите на бизнеса да организира разделното събиране, рециклирането и оползотворяването на отпадъците от опаковки.

Предвидените в закона задължения на кметовете са ограничени до разделното събиране и сортиране на отпадъците от опаковки и тяхното предаване за последващо рециклиране, оползотворяване или повторна употреба, като финансирането ще се осигурява от икономическите оператори.

През месец септември 2003 г. Община Шумен участва в пилотен проект на МОСВ за разделно събиране на отпадъци от хартия, пластмаси и стъкло. Предвижда се с тази дейност да бъдат обхванати жителите на кв. Б.Българанов и кв. Еверест.

Намаляване броя на селските сметища – необходимо условие е подобряването и оптимизирането на системата за събиране и транспортиране на отпадъците, така, че тя да обхване всички населени места. Община Шумен е разработила график за поетапно закриване на нерегламентираните сметища, като краен срок е посочен месец декември 2007г.

Шум и чистота на въздуха

Шумът в околната среда, причинен от транспортните, индустриалните и ремонтните дейности, е един от главните екологични проблеми в урбанизираните райони и е източник на нарастващите възражения на населението. Недостатъците в градоустройствените и в транспортно-комуникационните планове, както и несъобразената с околната среда организация на движение, са фактори които допълнително утежняват акустичния климат в населените места.

Причините за високите шумови нива трябва да се търсят в интензивното движение на МПС, неправилното разположение на дълги жилищни блокове успоредно на едни от най – натоварените улици в града, неподходящо вътрешно архитектурно планиране на сградите, липсата на допълнителни екраниращи съоръжения и не на последно място плътната застроеност на отделните парцели.

В контекста на екологичните проблеми с чистотата на въздуха негативи носят:

Липсата на газификация на голяма част от промишлените предприятия в промишлените зони.

Градът не е обхванат на 100% с централно топлозахранване и през зимния период от битовия сектор и промишлените предприятия се получават наднормени замърсявания.

Лошо поддържане на пътната и тротоарна настилка с изключение на централните пътни артерии.

Занижен контрол към строителните фирми и оттук – запрашаване на града.

Изчерпването на капацитета на съществуващото депо за ТБО в кв. Дивдядово - разширение, укрепване на свлачището и рекултивация изискват незабавни мерки и действия за решаване на този проблем.

Външни заплахи, които са пречка за развитието и представляват риск за реализацията на Програмата са:

 • липса на достатъчно средства за реализация на проекти с екологична насоченост;
 • туристите предпочитат да избягват силно урбанизирани територии от градски тип за сметка на курортни и ваканционни селища;
 • недостатъчно развит бизнес и делови туризъм – а има условия за целта;
 • наличие на абразионни и свлачищни процеси по стръмните терени на Шуменското плато и оградните височини

Вътрешните слаби страни на общината са продиктувани от следните обстоятелства:

 • липса на канализационна мрежа в повечето квартали и съставни селища на Общината – това води до замърсяване на реките и дерета от поречието на р.Г.Камчия;
 • недостиг на питейна вода за селата Салманово, Вехтово, Струйно, Кладенец и др.;
 • неблагоустроени жилищни комплекси в града, без изгледи за скорошно благоустрояване;
 • крупни строителни обекти в централната градска част, замразени поради липса на инвестиции за завършването им;
 • стихийно застрояване на част от старите ромски квартали, проектиране "на парче" – липса на необходимата инфраструктура и свръхзастрояване.

 

За решаване на приоритетните екологични проблеми Община Шумен работи по реализацията на следните екологични обекти и мероприятия:

1. Изграждане на газопреносна мрежа и газифициране на промишления и битовия сектор.

С лицензия № Л-132-08/26.02.2004 г. за разпределение на природен газ за територията на регион "Добруджа", за лицензиант беше определена "Черноморска технологична компания" АД – гр.Варна, за срок от 35 г.

Съгласно условията на лицензията, компанията следва да завърши газоразпределителната мрежа на гр. Шумен на етапи от 2004 до 2012 г.

На първи етап ще бъдат изградени локални котелни инсталации за работа на природен газ в сградите на някои общински обекти.

2. Реконструкция на градската водопроводна и канализационна мрежа с нови съвременни материали.

През 2002 год. бяха изготвени и одобрени идейни проекти за "Реконструкция на канализационната мрежа на гр.Шумен" от Хидропроект"-гр.София.

За периода 2005-2008 год., съгласно подписан финансов меморандум ( ISPA Проект №2002 BC 16 P PE 018) през месец ноември 2003 год., с безвъзмездно отпусната помощ от ИСПА по проект"Подобрения на водния цикъл на гр.Шумен" в размер на 75% ИСПА и 25 % участие на държавния бюджет, ще бъде осъществено строителството на:

Реконструкция на част от канализационната мрежа на град Шумен и изграждане на главни канализационни колектори и довеждащ колектор на каналните води от кв.Дивдядово до Градската пречиствателна станция за отпадъчни води.

 • Изграждане на второ стъпало към Градската пречиствателна станция за отпадъчни води за биологично пречистване.
 • Реконструкция на магистрален водопровод от яз."Тича" до РШ Търговище и реконструкция на 60 км. от вътрешната водопроводна мрежа на гр.Шумен.
 • Реконструкция на основните съоръжения и помпени станции на водопроводната мрежа на гр.Шумен.

3. Доизграждане на уличната канализационна мрежа в кв.Дивдядово

През 2002 година бяха изготвени и одобрени работни проекти, които включват изграждане на главен канализационен колектор II и улични канализации на 26 броя улици.

До 2003 година бяха изпълнени със собствени средства две улични канализации /ул."Дъбрава" и ул."Свилен Русев"/ и започна строителството на главен канализационен колектор II – част първа..

През м. февруари 2004 г. завърши строителството на гл. колектор II – първа част, финансиран от целева субсидия от ДБ и собствени извънбюджетни средства на Община Шумен от "Специален фонд за инвестиции и ДМА".

През м. юли 2004 год., след проведена процедура по ЗОП, за изпълнение на останалите улични канализации – 25 броя, Община Шумен сключи договор с фирма "Монимекс" ЕООД, София със срок за изпълнение 12 месеца. Тринадесет броя улични канализации по договора за строителство се финансират от отпусната през 2004 г. безвъзмездна помощ от ПУДООС. За финансиране на строителството на останалите по договора 12 броя улични канализации, Община Шумен е кандидатствала пред ПУДООС, за допълнителна безвъзмездна помощ за 2005 година.

4. През 2004 год. са възложени работни проекти за "Улична канализационна мрежа в кв. Макак". Ще се кандидатства за финансиране от ПУДООС. Срок: 2006 год.

5. През 2004 год. са възложени работни проекти за "Улична канализационна мрежа в с.Мадара". Ще се кандидатства за финансиране от ПУДООС. Срок: 2006 год.

6. Изграждане на пречиствателна станция за питейни води на гр.Шумен.

Изготвени са предпроектни проучвания от Водоканалпроект"София. Ще се търси финансиране на втори етап от програмата "Подобряване на водния цикъл на гр.Шумен" от ИСПА. Срок 2006 г.

7. Енергийно-ефективна рехабилитация и строителство на уличното осветление в гр.Шумен и в селищата на Община Шумен.

За периода 2002/2003 година беше извършена енергийно ефективна реконструкция на съществуващото улично осветление на град Шумен, включващо възстановяване на кабелни трасета, подмяна на уличните осветителни тела с енергийноспестяващи и подмяна на еднотарифните електромери с двойнотарифни. От подмяната с ел.тела с енергоспестяващи лампи, както и с въвеждане двойнотарифното мерене на енергията се очаква намаляване разхода на ел.енергия с 40%.

Енергийно-ефективна рехабилитация и строителство на уличното осветление в гр.Шумен и в селищата на Община Шумен заема фундаментално място в приетата през м. октомври общинска програма за енергийна ефективност.

8. Финализиране на първи етап от разширението на депо за твърди битови отпадъци.

Строителството на новото организирано санитарно депо за твърди битови отпадъци, обхващащо в първия етап площ от 198 дка, започна през 2000 год. Изпълнител е "Експрес Гаранцион" ООД, Варна.

Всички инженерно-технически мероприятия по одобрения работен проект за депото са завършени и се планира въвеждане в експлоатация на строежа през първо тримесечие на 2005 год.

С въвеждане на депото в експлоатация ще се постигне екологосъобразно събиране и обезвреждане на твърдите битови отпадъци на гр.Шумен, подобряване на екологичното състояние на района по отношение на замърсяване на въздуха, подземните и повърхностни води и премахване на здравния риск за населението.

9. Рекултивация на съществуващо сметище в кв.Дивдядово

Площта на съществуващото неорганизирано сметище в кв. Дивдядово е 148 дка и е в експлоатация повече от 20 години. Рекултивацията на депото цели максимално да се ограничи неблагоприятното въздействие върху околната среда на натрупаните отпадъци след приключване на експлоатацията му. До края на 2003 год. Община Шумен одобри изготвените работни проекти за строежа, които предвиждат чрез система от инженерни и агрохимически мероприятия да се възстанови естествения вид на терена.

След проведените процедури по ЗОП от общинска администрация, през м. юни на 2004 г., за изпълнител на обекта беше определена фирма "Експрес Гаранцион" ООД със срок за изпълнение 19 месеца. Финансирането на обекта е чрез целева субсидия от ДБ и безвъзмездна помощ от ПУДООС.

10. През м. май на заседание на Общински съвет Шумен е приета Програма за опазване и възстановяване на околната среда с период на действие 2003 – 2006 г.

11. Изготвя се и предстои да бъде приета до края на 2004 год. нова общинска програма за управление на отпадъците.

12. Изграждане на пречиствателна станция за отпадни води – първи етап механично пречистване.

Строежът е въведен в експлоатация през м.юли 2003 година. Строителството е изпълнявано през периода 1986-2003 година. Изпълнител на строителството е "Водно строителство" АД, Шумен.

Предстои до 2008 г. строителството на второ стъпало на пречиствателната станция за биологично пречистване на отпадъчните води.

Обект "Пречиствателна станция за отпадъчни води – II етап" гр. Шумен ще допринесе за допринесе за подобряване качествата на крайните зауствани води, както и водите на водоприемниците – река Поройна, река Камчия и Черно море. Реализацията на проекта е изключително наложителна за привеждането на гр. Шумен към изискванията на Европейските стандарти.

13. Въвеждане в експлоатация на "Довеждащ колектор I" до пречиствателната станция за отпадъчни води.

Строителството е започнало през 2001 година. Строежът е въведен в експлоатация през м.юни 2003 година. Изпълнител на строителството е "Шуменска крепост" АД, Шумен. Финансирането е осъществено от НДЕФ.

14. През 2000 година Община Шумен пристъпи към решаване на проблемите, свързани със събирането, извозването и депонирането на битовите отпадъци. За целта бе подменена старата недостатъчна, амортизирана и морално остаряла техника и технологията за събиране и извозване на отпадъците. Избраното технологично решение включва 4 броя сметосъбиращи автомобили тип "Мадара – 764" и 1200 контейнера тип "бобър" с вместимост 1,1 куб.м. При тази въведена технология се ликвидираха редица опасности за околната среда.

15. По обявения от МОСВ конкурс "За чиста околна среда" през м. септември 2003 г. "Почистване на замърсени с битови отпадъци площи и въвеждане на разделно събиране на отпадъците" Община Шумен спечели изготвен проект за въвеждане модел на разделно събиране на отпадъци в кв. "Б. Българанов" и кв. "Еверест".

В изпълнение на проекта бяха изградени три площадки за разделно събиране на отпадъците. На всяка от тях са поставени три контейнера, като всеки от тях е предназначен за определен вид отпадък – хартия, пластмаса и метали. Тези контейнери са с обем 1100 л. и товароносимост 360 кг. Те са оцветени в три цвята, за да се разпознават лесно от гражданите – син за хартия, зелен за метали и жълт за пластмасови материали. Всеки един от контейнерите независимо от неговото предназначение разполага с приспособление на капака за съответния вид отпадък. Отворите на капаците са съобразени с европейските стандарти.

Закупени бяха и 10 броя кошчета за разделно събиране на отпадъци, оцветени в различни цветове, в зависимост от вида отпадък. Те са поставени в детските градини и училищата и са предначначени за възпитание на най-малките граждани на нашия град.

16. По конкурс на МОСВ през м. септември 2004 г. Община Шумен спечели два проекта за почистване на замърсени с отпадъци площи, озеленяване и изграждане или възстановяване на чешма за с. Дибич и с. Мадара, които в момента се реализират.

17. За ликвидиране на негодните за употреба пестициди през 2003 г. по проект към ПУДООС на Община Шумен беше отпусната безвъзмездна помощ за закупуване и запълване на 15 контейнера "Б-Б куб" с негодни пестициди по технологията на "БалБок инженеринг" АД.

18. От 2004 г. започна поетапното включване на всички населени места от Община Шумен в системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване. За първите седем населени места бяха закупени съдове за битови отпадъци с вместимост 0,11 куб.м. През 2005 г. предстои включването на още осем населени места, като поетапно до 2007 г. всички населени места в общината ще използват услугата сметосъбиране и сметоизвозване.

Въпреки изброените изпълнени мероприятия на общината предстои решаването на още проблеми, свързани с екологичнота законодателство и подобряването на околната среда в региона.

 1. Доставка на компактор за еклогосъобразното обезвреждане на отпадъците на новото депо за ТБО.
 2. Разработване на система за разделно събиране на опасни масово разпространени отпадъци.
 3. Закриване и рекултивиране на неконтролирани депа и сметища, които не могат да бъдат адаптирани към нормативните изисквания.
 4. Проектиране и изграждане на инсталация за обезвреждане на опасни отпадъци от хуманната и ветеринарната медицина.
 5. Ликвидиране на съществуващи и предотвратяване възникването на нови нерегламентирани сметища.
 6. Избор на площадка, проектиране и експлоатация на депо за инертни отпадъци.

Оперативната дейност на направление "Екология" се изразява в следното:

 • превантивен контрол, осъществяван чрез процедурите по ОВОС /оценка на въздействието върху околната среда/, чрез който се цели още в етапите на планиране и проектиране на т.нар. малки обекти да се предотврати замърсяването или увреждането на околната среда;
 • текущ контрол - чрез постояно или периодично наблюдение както на състоянието на компонентите на околната среда, така и на потенциалните източници на замърсяване и увреждане на околната среда, а също така и за спазване на изискванията на нормативните документи по ОС;
 • последващ контрол - за спазване изпълнението на издадените разрешителни, предписания и решения по ОВОС.

Контролната дейност се предвижда да се подобри чрез:

 • подобряване на качеството на картите за ОВОС на т.нар. малки проекти, обекти и дейности;
 • по вземане на решение по входираните карти и последващ стриктен контрол за изпълнение на ограничителните условия в издадените решения;
 • постепенно монтиране на апаратура за контрол на емисиите в самите предприятия /съвместен контрол с РИОСВ/;
 • подобряване на координацията между контролните органи на различно подчинение;
 • създаване на адекватен контролен инспекторат в общината;
 • максимално използване възможностите на НПО да участват и да подпомагат контролната дейност на инспектората за подобряване на уменията и подходите за налагане на глоби и санкции , както и за изискванията на новото законодателство
 • въвличане на обществеността в осъществяването на контрол, мотивиране на гражданите за съдействие на контролния процес.

Общинската администрация като главен инициатор на този род дейности осъществява работата с обществеността в няколко групи дейности, които са насочени към:

 • навременно информиране на гражданите относно проблемите на околната среда (замърсяването на въздуха, проблеми с битовите и строителни отпадъци на територията на общината, цялостно състоянието на околната среда);
 • повишаване на общественото съзнание чрез получаване на екологично образование;
 • включване на обществеността при вземане на решения, касаещи околната среда;
 • осъществяване на ползотворно сътрудничество между местните власти, обществеността и неправителствените организации.

Повишената осведоменост е важен елемент за осмисляне на местните екологични проблеми от страна на обществеността и обуславя адекватни и отговорни действия за подобряване на околната среда.

За осъществяване на дейностите си по опазване на околната среда и при провеждане на конкретни екологични проекти Община Шумен разчита на иституциите и организациите на местно, регионално и национално ниво, на неправителствения сектор и обществеността за активно сътрудничество и партньорство.


ПРИЛОЖЕНИЕ №1

 

МНЕНИЕ

От: .......................................................................
 
Адрес: .......................................................................
 
Тел. за контакти: .......................................................................
 
Относно: .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 
 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 


ПРИЛОЖЕНИЕ №2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

От: .......................................................................
 
Адрес: .......................................................................
 
Тел. за контакти: .......................................................................
 
Относно: .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 
 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

 


ПРИЛОЖЕНИЕ №3

СИГНАЛ

От: .......................................................................
 
Адрес: .......................................................................
 
Тел. за контакти: .......................................................................
 
Относно: .......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
 
 

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

.......................................................................................................

{START_COUNTER}